Sức mạnh khoa học của Coenzyme Q10 – Không CoQ10 là không năng lượng sống