Đại hội thành công cùng FC Châu Uyển Minh ngày 17 & 18/03/2019 tại Thái Nguyên